3.Küresel Eşitsizlikler Konferansı

Yaşadığımız dönemin en önemli sorunlarından biri eşitsizlik. Özellikle pandemi koşullarında

daha da derinleşen eşitsizlik olgusu, ilk bakışta sadece ekonomi ile ilgiliymiş gibi gelse de

yaşamın pek çok alanında göze çarpmakta ve farklı biçimlerde mağduriyetler yaratmakta.

Basitçe ifade etmek gerekirse eşitsizlik, zengin ile yoksul arasındaki dengesizliğin ötesinde bir

sorun. Küresel Kuzey ve Güney kavramlarının işaret ettiği politik-ekonomi bağlamındaki

eşitsizliklerin yanı sıra etnisite, inanç ve toplumsal cinsiyet gibi farklı kategoriler çerçevesinde

ve farklı sosyal dinamiklere bağlı olarak ortaya çıkan eşitsizlikler de son derece ağır sonuçlar

yaratıyor.

Günümüzde yaşanan pek çok gelişme, ayrı bir kategori olarak ele alınması gereken çocuklar ile

gençlerin de söz konusu karmaşık eşitsizlik pratiklerinden fazlasıyla mağdur olduklarını

gösteriyor. Çocuklar ve gençler ne yazık ki sağlık, eğitim, güvenlik gibi alanlardaki temel

hizmetlere erişimde, çalışma yaşamında ve göç süreçlerinde maruz kaldıkları koşullar

nedeniyle büyük sorunlar yaşıyorlar. Dolayısıyla, eğitimden sağlığa, şiddetten popüler kültüre,

çalışma yaşamından siyasi katılıma kadar pek çok alanda, müstakil bir hak grubu olarak

çocuklar ve gençlerin içinde bulundukları eşitsiz ilişkileri, yaşadıkları sorunları ve bu sorunlarla

mücadelede gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmaları ortaya

koymak üzere daha çok araştırma yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor.

Bu gereklilikten hareketle, Altınbaş Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi

(TEAM) tarafından 29-30 Nisan 2021 tarihlerinde üçüncüsü online olarak düzenlenecek olan

Küresel Eşitsizlikler Konferansı’nda eşitsizlik sorunsalı bu kez çocuklar ve gençlerin yaşamları

temelinde ele alınacak ve konferans aşağıdaki alt temalara odaklanacaktır:

Çocuk Sağlığı ve Sağlık Hizmetlerine Erişim

Çocuk ve Temel İhtiyaçlar (Temiz su, gıda, barınma)

Çocuk ve Aile içi şiddet

Çocuk ve Eğitim Hakkı

Çocuk Emeği

Çocuk ve Şiddet (Suç, çocuk askerler, cinsel istismar, vb.)

Çocuk, Devlet ve STK

Gençlik ve Sağlık

Gençlik ve Eğitim

Gençlik ve Siyasal Katılım

Gençlik ve Çalışma Yaşamı

Gençlik ve Şiddet (Suç, fanatizm, militarizm, cinsel taciz, vb.)

Gençlik ve Popüler Kültür (Tüketim, sosyal medya, spor, kültürel faaliyetler, vb.)

Düzensiz Göçmenler olarak Çocuklar ve Gençler

Katılımcılar konferansa sözlü bildiri ya da poster sunum ile katılabilirler. Araştırma sorusu,

metodolojisi ve bulgularını kısaca ortaya koyan 400 – 600 kelime arasındaki bildiri özeti ve

beş anahtar kelime ile başvurucunun bağlı bulunduğu kurum ve iletişim bilgilerini de içeren

kısa akademik CV’si 14 Mart 2021 tarihine kadar konferans.team@altinbas.edu.tr adresine

gönderilmelidir. Kabul edilen bildiri ve poster sunum önerileri, 29 Mart 2021’de

duyurulacaktır.

Konferans, online olarak gerçekleştirilecektir. Katılım ücretsizdir.

Ulusal konferans statüsündeki 3. Küresel Eşitsizlikler Konferansı, doçentlik koşullarını sağlar.

Konferansta sunumu yapılan tüm bildirilerin özetleri, 24 Mayıs 2021’de online özet

kitapçığında yayınlanacaktır. Ayrıca bildirilerin tam metinleri daha sonra online konferans

bildiri kitapçığında basılacaktır.

Önemli Tarihler:

Bildiri özeti gönderim son tarihi: 14 Mart 2021

Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 29 Mart 2021

Konferans tarihi: 29-30 Nisan 2021

Bildiri özetleri kitabı (Online) yayın tarihi: 24 Mayıs 2021

Tam metin gönderimi için son tarih: 14 Haziran 2021

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr Aylin İLDEN KOÇKAR Altınbaş Üniversitesi

Doç. Dr. Alper KALİBER Altınbaş Üniversitesi

Doç.Dr. Banu KAVAKLI BİRDAL Altınbaş Üniversitesi

Doç. Dr Bengi YANIK İLHAN Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Berna EKAL ŞİMŞEK Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Ersin EMBEL Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Eylem AKDENİZ GÖKER Altınbaş Üniversitesi

Arş. Gör. Emrullah VERMEZ Altınbaş Üniversitesi

Arş. Gör. Gözde BOZKURT Beykent Üniversitesi

Arş. Gör. Mücahid AYKUT Altınbaş Üniversitesi

Baran DİŞPENÇE Galatasaray Üniversitesi

Gizem CÖRÜT Altınbaş Üniversitesi

Bilim Kurulu:

Doç. Dr. Alev YALÇINKAYA Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Aylin İLDEN KOÇKAR Altınbaş Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşegül YARAMAN Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Berrin CEYLAN ATAMAN Altınbaş Üniversitesi

Prof. Dr. Demet LÜKÜSLÜ Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk LEVENT Bilgi Üniversitesi

Doç. Dr. İnsan TUNALI Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan ÇAYIR Bilgi Üniversitesi

Doç. Dr. Kuzey YILMAZ Cleveland State Üniversitesi

Prof. Dr. Meltem DAYIOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Saniye DEDEOĞLU Muğla Üniversitesi

Prof. Dr. Şevket Işıl AKGÜL Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Volkan YILMAZ Boğaziçi Üniversitesi