Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

Enstitü ile iletişim nasıl sağlanmaktadır?

Enstitü web sayfası ve e posta yoluyla lisansustuegitim@istanbul.edu.tr

Yüksek lisans derslerimi ne zamana kadar tamamlamalıyım?

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ile ilişiği kesilir (29.08.2018 tarihli ve 30520 Resmi Gazete sayılı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız).

Yüksek lisans mezuniyeti için en son tarih nedir?

2016-2017 güz dönemi öncesi kayıtlı öğrencilerin eğitim süreleri 2018-2019 bahar dönemi sonu itibariyle bitmektedir.

2016-2017 güz dönemi sonrası kayıt olan öğrenciler için eğitim süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. (29.08.2018 tarihli ve 30520 Resmi Gazete sayılı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız).

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora derslerimi ne zamana kadar tamamlamalıyım?

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik sınavına ne zaman girmeliyim?

Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla yeterlik sınavına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Tez adı ve tez konumu enstitüye ne zaman bildirmeliyim?

Yüksek lisans eğitiminde; tez danışmanının öğrenciyle beraber belirlediği tez konusu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı ve program başkanlığı tarafından enstitüye önerilir.

Doktora eğitiminde; yeterlik sınavında başarılı olan öğrencinin danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının onayını alınarak tez başlığı, tez konusu ve tez izleme komitesi en geç bir ay içerisinde enstitüye sunulmalıdır.

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine imza karşılığı dağıtır ve imzaların bulunduğu belgeyi sözlü savunmadan önce enstitüye teslim eder.

Ara raporlar hangi tarihlerde verilmelidir?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci, bu tarihten itibaren tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında, tez izleme komitesi tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur.

Öğrenci tez izleme komitesine, tez önerisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildikten altı ay sonra birinci tez izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise izleyen tez izleme raporlarını, toplantı tarihinden bir ay önce yazılı olarak sunar ve toplantıda sözlü olarak savunur.

Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.

TURNITIN taramasını ne zaman yaptırmalıyım?

Teziniz tamamen bitip sunulmaya hazır hale geldiğinde TURNITIN taramasına göndermelisiniz. Sonrasında değişiklik yapmanız mümkün değildir.

Tez intihal raporu alabilmek için tezimi gönderebileceğim, bu konuda soru sorabileceğim enstitü TURNITIN sorumlu öğretim üyeleri ve mail adreslerine nereden ulaşabilirim?

Tez intihal raporları, her Fakülte/Bölüm için belirlenmiş alan TURNITIN sorumluları tarafından taratılarak yapılmaktadır. Bu sorumlular Mühendislik, Sağlık ve Eğitim Bilimleri alanları için enstitü tarafından belirlenmiş öğretim üyeleridir. Sorumlu öğretim üyeleri listesi ve iletişim bilgileri enstitü web sayfasında bulunmaktadır.

Tezimi teslimde kaç adet tez bastırmalıyım?

Öncelikle yönetim kurulu toplantısına girmesi için bir adet tezi sıkıştırılmış ya da spiralli olarak basmanız ve diğer tez savunma sınavı evrakları ile birlikte (Doktora Formları/Tez Teslim Evrakları) teslim etmeniz yeterlidir.

Tez şablonu ve kapak düzenlemesini nasıl yapabilirim?

http://lisansustuegitim.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci-formlari/yuksek-lisans-formlari

http://lisansustuegitim.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci-formlari/doktora-formlari

sayfalarında gerekli bilgiyi bulabilirsiniz.